Stadgar

Stadgar


Befintliga stadgar antogs vid årsstämman 2021-06-20.


Allmänt om stadgar:


Föreningsstämman beslutar om vilka stadgar föreningen skall ha.


I stadgarna regleras bl.a.

  • att föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång.
  • att på föreningsstämman utses ordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer m.fl och på hur lång tid.
  • att föreningsstämman fastställer balansräkning och resultaträkning samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  • att föreningsstämman beslutar om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.


Vad stadgarna innehåller i övrigt framgår av bifogat dokumentet i pdf-format.Sidan uppdaterad: 2021-09-01 CW